-
-
-
-
-

Login

Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden Kinderdagverblijf Vriendjes. 

ARTIKEL 1 - Definities 
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 
ARTIKEL 3 - De kennismaking 
ARTIKEL 4 - Het aanbod 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Het plaatsingsgesprek 
ARTIKEL 7 - Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst 
ARTIKEL 8 - Toegankelijkheid 
ARTIKEL 9 - De prijs en prijswijzigingen 
ARTIKEL 10 - Annulering 
ARTIKEL 11 - De Dienst 
ARTIKEL 12 - Vakmanschap en materiële verzorging 
ARTIKEL 13 - De betaling / Niet-tijdige betaling 
ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid ondernemer en consument 
ARTIKEL 15 - Klachtenprocedure 
ARTIKEL 16 - Geschillenregeling en Wet Klachtrecht
ARTIKEL 17 - Afwijking


ARTIKEL 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van
kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die
kinderen begint. Tot de kinderopvang worden niet gerekend: het toezicht houden op
schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze;
verzorging en opvoeding hetzij in een peuterspeelzaal, hetzij in het kader van de wet
op de Jeugdzorg, hetzij op een plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft anders dan
gastouderopvang en professionele opvang aan huis.
- De consument: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen
van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat
in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een
pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg.
- De Ondernemer (onderneming in kinderopvang): Natuurlijke of rechtspersoon die
een overeenkomst sluit met de consument betreffende het aanbieden van de dienst
kinderopvang in een kindercentrum.
- Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouders en verzorgers van de geplaatste
kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent)
de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een
regeling op het gebied van de behandeling van klachten.
- Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de Ondernemer, bestaande uit
een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in kindercentra
in de leeftijd van nul tot de start van het voortgezet onderwijs.
2. De overeenkomst van kinderopvang wordt gesloten tussen de ondernemer in kinderopvang
en de consument.
3. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst van kinderopvang bedoeld in lid 2,
kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan
derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft de ondernemer geen toestemming van de
consument voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin
de consument voor het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

ARTIKEL 3 - De kennismaking
1. De ondernemer biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan,
die voldoende gedetailleerd is om de consument bij zijn of haar oriëntatie op de markt
een nadere keuze tussen de ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken.
2. De informatie bevat ten minste de volgende elementen:
- de aard en omvang van de in of via de vestiging te verlenen opvang en eventuele extra
diensten; soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke tijdsduur, eventueel met een
minimum; eventuele mogelijkheden van flexibele opvang; plaatsingsprocedure; aard
en omvang van de wenperiode;
- (een samenvatting van) het door de onderneming in kinderopvang ontwikkelde
pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van
omgang met kinderen en ouders wordt omschreven; de mededeling dat de uitgebreide
versie van het pedagogische beleidsplan op aanvraag beschikbaar is;
- de vorm en frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal
oudergesprekken dat er in principe per jaar wordt gehouden;
- het hygiënebeleid, veiligheidsbeleid, medisch handelen, ziektebeleid en privacy;
- de wijze waarop de onderneming in kinderopvang aan de Oudercommissie dan wel
andere vorm van Ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven;
- de op dit moment geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra diensten inclusief
de hoogte van de annuleringskosten en de voorwaarden waaronder annulering mogelijk
is; de wijze van betaling. Áls aan een bepaalde betaalvorm meerkosten vastzitten, moet
ook over de dan te betalen meerprijs kennismakingsinformatie worden verschaft;
- de klachtenprocedure;
- in geval van gehele flexibele opvang wordt het minimale aantal opvanguren per maand benoemd;
- de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd;
- de getalsverhouding tussen groepsleiding en aantal kinderen per leeftijdscategorie;
- informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;
- de openingstijden en -dagen van de onderneming in kinderopvang alsmede de tijden
waarop de kinderen ontvangen worden en de opvang verlaten. Hieronder is begrepen,
indien van toepassing, informatie over de wijze waarop de afstand tussen school
en onderneming in kinderopvang overbrugd wordt (wijze van vervoer en al dan niet
onder begeleiding) en afspraken over het al dan niet zelfstandig naar huis gaan. Verder
is hieronder begrepen, indien van toepassing, informatie over de opvang tijdens
vakantiedagen en extra vrije dagen van de school;
- de al dan niet door de onderneming in kinderopvang te verzorgen voeding en, zo ja de
eventuele mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken over de voeding en
verzorging.
3. De consument kan zich via een inschrijfformulier schriftelijk dan wel elektronisch
aanmelden als geïnteresseerde bij de onderneming in kinderopvang voor een
bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten
om een definitieve keuze voor de onderneming in kinderopvang door de consument
mogelijk te maken.
2. Het aanbod bevat minimaal dezelfde informatie-elementen als genoemd in artikel 3
alsmede:
- de naam en leeftijd van het kind;
- de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede de tijdsduur;
- aanvang en duur van de wenperiode;
- overige specifieke afspraken tussen ondernemer en consument over de voeding en
verzorging van het kind;
- de aangeboden medische handelingen (zie artikel 11 lid 2), zulks indien de consument
daarom heeft verzocht en de ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
- de mededeling dat de ondernemer op een vertrouwelijke manier met de ontvangen
gegevens zal omgaan en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens
bij wet vastgelegde uitzonderingen.
3. De consument moet binnen de door de ondernemer gestelde redelijke termijn laten weten
of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt.
4. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld
van een exemplaar daarvan.
5. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn
onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te
beschouwen.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat
de consument een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke dan
wel elektronische handtekening aan de onderneming in kinderopvang retourneert en
de ondernemer deze heeft ontvangen. De onderneming in kinderopvang bevestigt de
overeenkomst aan de consument. Daardoor ontstaan, anders dan door het insturen van
het inschrijfformulier (zie artikel 3 lid 3), ook voor de consument verplichtingen.
2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 6 - Het plaatsingsgesprek
1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt de ondernemer de consument
uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde
specifieke gegevens van de consument en zijn of haar kind besproken. De onderneming in
kinderopvang en de consument spreken daarbij af om elkaar, voorzover nodig, regelmatig
te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden
voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
2. De ondernemer wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:
- de ondernemer gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de
ouder te communiceren;
- de consument als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door
zijn of haar kind.
3. Ondernemer en consument bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken
schriftelijk dan wel elektronisch.

ARTIKEL 7 - Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het
kind. De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand
waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk
dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst,
wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige
Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.
3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij
nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de kinderopvang kan
beïnvloeden hebben de consument en de onderneming in kinderopvang het recht om de
overeenkomst per direct te beëindigen.
4. Een overeenkomst wordt gesloten voor de maximale tijdsduur genoemd in lid 1 of een
overeengekomen kortere tijdsduur (bijvoorbeeld van één jaar). Elk der partijen kan een
overeenkomst van kortere tijdsduur niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn. Bij een voor de maximale tijdsduur zoals genoemd in lid 1 gesloten overeenkomst
heeft elk der partijen het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen
tijdsduur op te zeggen door middel van een aan de wederpartij gerichte gemotiveerde
schriftelijke dan wel elektronische verklaring. Dit met inachtneming van een opzegtermijn
van maximaal twee maanden. Opzeggen is in ieder geval mogelijk per de eerste dan wel de
zestiende van de maand. Een en ander laat onverlet zijn of haar overige rechten op grond
van deze Algemene Voorwaarden.
5. De ondernemer kan de overeenkomst met een consument waarvan het kind twee maanden
opvang heeft genoten zonder dat betaling heeft plaats gevonden met onmiddellijke ingang
beëindigen, tenzij de ouder direct betaalt. Gebeurt dat laatste niet dan mag de ondernemer
de opvang van het kind met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat dit de consument
ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die twee maanden te betalen. De
onmiddellijke beëindiging is niet van toepassing indien de consument aannemelijk maakt
dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was om aan zijn
betalingsverplichting te voldoen.

ARTIKEL 8 - Toegankelijkheid
1. De onderneming in kinderopvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover
overeenstemming bestaat tussen ondernemer en consument.
2. De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor
de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is,
dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de onderneming
in kinderopvang en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs
niet van hem of haar mag worden verwacht.
3. Wanneer de consument het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang
op grond van het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek
het geschil volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de
Geschillencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag
de ondernemer de plaats niet opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in
stand om te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
4. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag
blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke
gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke
wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het recht op redelijke grond en met
inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de onderneming in kinderopvang
te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De ondernemer kan dan naar vermogen
verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
5. Ondernemer en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op
de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de
opvangplaats.

ARTIKEL 9 - De prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
2. Uitzondering op hetgeen in artikel 9 lid 1 is gesteld wordt gevormd door de overeenkomsten 
die toezien op flexibele opvang waarbij het aantal uren van te voren niet vaststaat. Maandelijks
wordt het aantal daadwerkelijk opvanguren vastgesteld en in rekening gebracht.

3. Prijswijzigingen worden door de onderneming in kinderopvang tijdig van te voren
aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 4).

ARTIKEL 10 - Annulering
Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de
overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor
zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit
meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden. Indien de consument gebruik maakt van
flexibele opvang waarbij een minimum aantal maandelijks af te nemen uren is overeengekomen dan
bedraagt de hoogte van de annuleringskosten tweemaal het maandelijks aantal minimaal af te nemen
uren vermenigvuldigd met het bijbehorende uurtarief. De ondernemer moet bij het doen van het aanbod
de consument informeren over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten.
Zie hiervoor de bijgaande betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 11 - De Dienst
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de
kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke
eisen.
2. De ondernemer treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de onderneming
in kinderopvang optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een
verantwoorde opvang van kinderen in de onderneming in kinderopvang.
3. De ondernemer kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen
aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien de ondernemer daarvoor kiest, zijn
de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende
wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.
4. De consument is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor
zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de
overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De ondernemer
is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen
er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook
daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
5. Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind
overgaat van de consument of andere volwassene op de ondernemer in kinderopvang
en het moment waarop de verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van de
ondernemer naar de consument of andere volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop
het kind naar de buitenschoolse opvang komt en deze verlaat. Hierover worden tussen
ondernemer en consument schriftelijk of elektronisch eenduidige afspraken gemaakt.
6. De ondernemer kan van de consument eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid
van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
7. De ondernemer en de consument dragen samen zorg voor een adequate informatieuitwisseling
over het kind.
8. De ondernemer houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten
met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de consument.
9. De ondernemer kan de consument wijzen op de juridische consequenties van het
stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet
nakoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 - Vakmanschap en materiële verzorging
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de
kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met
gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De onderneming in kinderopvang voldoet
minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
2. Personen werkzaam bij een kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent
het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een
dergelijke verklaring aan de ondernemer vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden;
de verklaring is op dat moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien de
ondernemer redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de
eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt de ondernemer dat de werknemer,
binnen een door de ondernemer vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent
het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

ARTIKEL 13 - De betaling / Niet-tijdige betaling
1. De consument is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de onderneming in
kinderopvang.
2. Betaling geschiedt niet vaker dan eens per maand en bovendien
niet langer dan een maand vooruit voordat de opvang plaats vindt. Een eventueel
gevraagde borgstelling wordt in deze gelijkgesteld aan betaling. Indien gewenst, worden facturen
kosteloos verstrekt.
3. Indien een consument betaalt aan een door de ondernemer ingeschakelde derde
overeenkomstig artikel 2 lid 4 geldt dit voor de consument als bevrijdende betaling.
Inschakeling door de consument van een derde voor het doen van betalingen ontslaat
de consument niet van zijn betalingsverplichting.
4. De consument is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer
zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de
consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
alsnog te betalen. Verder waarschuwt de ondernemer de consument in deze
betalingsherinnering voor de situatie dat op grond van artikel 7 lid 5 van deze Algemene
Voorwaarden de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is
afgenomen waarvoor niet is betaald. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen
vóór de datum waarop van die situatie sprake zou zijn verzonden zijn.
5. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds
niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de
betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de ondernemer ervoor kiezen een
betalingsregeling aan te bieden.

ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid ondernemer en consument
Partijen zijn aansprakelijk voorzover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 15 - Klachtenprocedure
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat
moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben
dat de consument zijn of haar rechten terzake verliest.
2. De onderneming in kinderopvang behandelt de klacht overeenkomstig haar interne
klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure bestaat
Ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.
3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

ARTIKEL 16 - Geschillenregeling en Wet Klachtrecht
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten
en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij
de: Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang. ZZcK: Nieuwe Gouwe Westzijde 2a,
2802 AN Gouda Tel: 0182-547888, e: zckk@jso.nl
2. Geschillen die betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte zijn uitgesloten
van behandeling door de Klachtencommissie. Indien letselschade of ziekte aantoonbaar
het gevolg is van het handelen of de nalatigheid van de ondernemer, is een geschil over
de gevolgen daarvan in relatie tot deze Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld een
doorbetalingsverplichting) wel ontvankelijk; de letselschade zelf niet. Voor de letselschade
zelf staat uiteraard de gang naar de rechter open.
3. Een geschil wordt door de Klachtencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn of haar klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en deze voor beide partijen
niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid binnen drie maanden.
4. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na
het ontstaan daarvan bij de Klachtencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Klachtencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil
maken bij de Geschillencommissie, moet hij of zij de consument schriftelijk vragen zich
binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient
daarbij aan te kondigen dat hij of zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal
achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
6. De Klachtencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. Het reglement van de Klachtencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De
beslissingen van de Klachtencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor
marginale toetsing van dit bindend advies staat de gang naar de rechter open.
7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Klachtencommissie is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
8. Indien de consument zulks wenselijk acht, kan hij of zij een klacht indienen bij een
klachtencommissie volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Het is in
dat geval niet vereist, in afwijking van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden,
dat de klacht eerst bij de ondernemer wordt ingediend.

ARTIKEL 17 – Afwijking
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze
Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden
vastgelegd.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld naar een model van de Maatschappelijk Ondernemers
Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang in overleg met de
Consumentenbond en BOinK in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van
de Sociaal-Economische Raad.


Betalingsvoorwaarden Kinderdagverblijf Vriendjes (Vriendjes)

Deze betalingsvoorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden.
a. Per kind wordt door contractant met Vriendjes een overeenkomst afgesloten, waarin een
periode en een tarief is overeengekomen. De overeengekomen plaatsing heeft betrekking op
een vast aantal dagen opvang per week, conform de openingstijden. Bij wijzigingen in het
tarief, de duur en/of afname ontvangt contractant een nieuwe, aangepaste offerte /
overeenkomst waarin de betreffende wijziging is vastgelegd. Indien gebruik wordt gemaakt van flexibele
opvang dan wordt het precies aantal af te nemen uren niet van te voren vastgelegd, maar wel de
periode, de minimale afname en het uurtarief. In geval van flexibele opvang wordt het uiteindelijke
aantal uren opvang maandelijks vastgesteld en in rekening gebracht. Indien van verkorte opvang gebruik
wordt gemaakt (schoolcontract en halve dagen) dan wijken de opvangtijden af van de openingstijden.
De hier bedoelde opvangtijden, die afwijken van de openingstijden, zijn weergegeven in de overeenkomst.
b. Alleen een offerte / overeenkomst waarop het bankrekeningnummer van contractant is
vermeld, kan door Vriendjes in behandeling worden genomen.
c. Het tarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het
werkelijke aantal dagen opvang in die maand.
d. Vriendjes zal het verschuldigde maandbedrag, via automatische incasso, incasseren van uw
rekening op de eerste dag van de betreffende opvangmaand.
e. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de contractant per
omgaande zelf voor betaling zorg te dragen. Bij een geweigerde of gestorneerde
incassoafschrijving is Vriendjes gerechtigd om € 10,00 administratiekosten in rekening te
brengen.
f. Indien de contractant bij de nakoming van zijn/haar verplichtingen, voortvloeiend uit de
overeenkomst, in gebreke blijft, behoudt Vriendjes zich het recht voor de opvang op te
schorten. Het kind waarop deze overeenkomst betrekking heeft wordt de toegang tot onze
dagopvang ontzegt. Voorts kan Vriendjes, indien contractant in de betalingsverplichting
tekortschiet, om die reden gebruikmaken van haar bevoegdheid deze overeenkomst op te
zeggen. Vriendjes zal bij opzegging van de overeenkomst om reden van niet-nakoming door
contractant, de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen
de opvangkosten te worden voldaan.
g. De contractant heeft tot de ingangsdatum van de overeenkomst de mogelijkheid de
overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering ontvangt de contractant een schriftelijke
bevestiging. Mondelinge annulering is niet mogelijk. In geval van annulering door de
contractant brengt Vriendjes aan de contractant annuleringskosten in rekening. Deze
annuleringskosten zijn gelijk aan de kosten voor twee maanden opvang. Indien de contractant  gebruik
maakt van flexibele opvang waarbij een minimum aantal maandelijks af te nemen uren is overeengekomen
(11 uur per weekdag per maand) dan bedraagt de hoogte van de annuleringskosten tweemaal het maandelijks
aantal minimaal af te nemen uren vermenigvuldigd met het bijbehorende uurtarief, met een minimum van
€ 175,-. Dit is van toepassing wanneer twee maanden of korter voor aanvang van de overeenkomst
wordt geannuleerd. Wanneer u annuleert meer dan twee maanden voor aanvang van de overeenkomst, zijn de
annuleringskosten gelijk aan de kosten voor 1 maand opvang, met een minimum van € 175,-. Als datum van
annulering geldt de datum van ontvangst door Vriendjes van de schriftelijke annulering. Een email is geldig als
schriftelijke annulering.
h. Beëindiging van de overeenkomst na de ingangsdatum, kan uitsluitend schriftelijk (per email:
info@kinderdagverblijfvriendjes.nl). De opzegtermijn is 2 maanden, per de 15e of de laatste
dag van de maand.
i. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere aanbieding en/of offerte
tussen Vriendjes en de contractant, tenzij van deze voorwaarden door partijen volgens
schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

 

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen