-
-
-
-
-

Login

Wijzigingen wetgeving

Per 1 januari is de Wet IKK van kracht (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Wij handelen volgens deze wet bij de uitvoering van onze zorgtaken. Onderstaand vertellen we u graag wat de veranderingen zijn. 

Roosters
Een opvangdag beslaat in principe 11 uur, maar we werken met diensten van 8 uur en een kwartier. Een medewerker heeft 45 minuten pauze, en is dus 9 uur aanwezig op de locatie. Met de aanwezige medewerkers moeten we zorgen dat de kinderen in voldoende, verantwoorde en ons door de Wet Kinderopvang voorgeschreven wijze begeleiding krijgen. Volgens deze wet mogen we 3 uur per dag afwijken van de zogenoemde kind-leidster ratio. We doen dit tussen de middag, als een groot deel van de kinderen slaapt (1,5 uur). De middagpauze is van 13.00 tot 14.30 uur (in Zeist start de pauze een half uur eerder). Daarnaast wijken we af van 8.30 tot 9.15 uur en van 16.30 tot 17.15 uur. Dit zijn vaak de vrij-spel momenten. Voor de precieze roostertijden, en eventuele afwijkingen per dag of locatie, verwijzen we naar ons pedagogisch werkplan dat op elke groep ter inzage ligt. 

Op onze locatie in De Bilt hebben we twee panden met een tuin daartussen. Om het vierogen principe, de veiligheid en bezetting in beide panden te garanderen, hebben we een kleine aanpassing aan het begin- en einde van de dag. Dagelijks zal één van de medewerkers een lange dienst van 10 uur en een kwartier werken plus 45 minuten pauze.

Als op een locatie, in een cluster vóór 8.30 en ná 16.30 uur meer dan 80% van de kinderen aanwezig is, wordt per cluster één van de roosters aangepast / verlengd tot 8,5 uur of 8 uur en 45 minuten plus 45 minuten pauze. Dit in de gaten houden en aanpassen is een dynamisch proces, en zal door de locatiemanager scherp in de gaten gehouden worden.

De pauze wordt door medewerkers gefaseerd opgenomen tussen 13.00 en 14.30 uur (in Zeist een half uur eerder). In de lunchpauze zorgen wij er altijd voor dat 50% van onze medewerkers op de groep blijven. Soms betekent het dat twee naast elkaar gelegen groepen even clusteren, dat wil zeggen dat de leidsters van de ene groep ook de kinderen van de andere groep in de gaten houden. Heeft een cluster een oneven aantal medewerkers, dan zal de locatiemanager tijdens de pauzetijd inspringen om zodoende het percentage van 50 te kunnen garanderen. In ons pedagogisch werkplan is het exacte dienstrooster met pauzes opgenomen.

Vertrouwde, vaste gezichten
We houden in ons dienstrooster rekening met het aantal medewerkers dat vast op een groep staat. Medewerkers werken niet allemaal 5 dagen per week. Daarom hebben we 3 of 4 medewerkers per groep nodig, om een groep voltijd te bezetten. We vinden het belangrijk dat een kind zo veel mogelijk door vaste medewerkers verzorgd en begeleid wordt.

Op een baby- of verticale groep, zorgen we ervoor dat een kind altijd 1 van 3 vaste gezichten op een dag ziet (en dus geen 4). We doen dit onder andere door arbeidscontracten van minimaal 24 uur af te sluiten (en niet minder). We gaan hierbij uit van babygroepen met maximum van 14 kindplaatsen, en verticale groepen met maximum van 16 kindplaatsen. In De Bilt hebben wij kleinere groepen. Daar werken we met 2 vaste gezichten voor een baby tot 1 jaar.

Bij de inschrijving en aanmelding van een baby, vergelijken we de gewenste dagen met ons vaste dienstrooster. In ons planningssysteem (Flexkids) is de planning namelijk zichtbaar gekoppeld aan het dienstrooster. Op deze manier kunnen we bovenstaand criterium garanderen. Echter, wanneer ouders een extra dag willen inplannen, of een ruildag aanvragen, kunnen wij dit criterium niet meer garanderen. Ook voor kinderen met een flexibel contract, en dus wekelijks wisselende dagen, geldt bovenstaande niet. Wel is een kind met een flexibel contract natuurlijk altijd op een vaste stamgroep, met tenminste 1 van zijn of haar vier vaste medewerkers.

Mentorschap
Aan elk kind is een mentor toegewezen. Ouders zijn hierover geïnformeerd via de pedagogisch medewerkers. We controleren of deze informatie ook echt is ontvangen door ouders, aan de hand van een halfjaarlijkse enquête. Ook is de lijst met mentoren per kind op de groep aanwezig. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij of hij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Jaarlijks op of rond de verjaardag voert de mentor met de ouders een 10-minuten gesprek. Aan de hand van het kind volg systeem Kijk op Ontwikkeling bespreken we dan waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. De mentor observeert het kind en houdt dit systeem up-to-date. 

Vier ogen principe
Een pand met veel glas, een “opendeurenbeleid”, de inzet van stagiaires, open verschoonruimtes en het gebruik van babyfoons dragen er aan bij dat Vriendjes voldoet aan het “vier ogenprincipe”. Meer hierover is te lezen in ons pedagogisch werkplan.

Begeleiding, opleiding en bijscholing van ons team
Bij Vriendjes heeft elke locatie een eigen manager, die zorgt voor de pedagogische ondersteuning van het team. Dit betekent dat hij of zij tenminste 4 dagen per week beschikbaar is voor vragen op pedagogisch vlak, ervoor zorgt dat ons pedagogisch beleid door de medewerkers correct wordt uitgevoerd en tot taak heeft ervoor te zorgen dat de medewerkers prettig kunnen werken. Ook zorgen we sinds 2017 voor continue scholing. Vriendjes heeft een cursus- en workshop aanbod dat elk jaar ter beschikking wordt gesteld en waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. De cursus Uk & Puk en de trainingen t.b.v. omgaan met onze pedagogische doelen zijn verplicht voor elke medewerker. Ook is de EHBO cursus verplicht. Echter is de door ons in het verleden gevolgde EHBO cursus niet gecertificeerd. In januari 2018 zijn onze BHV-ers opnieuw bijgeschoold waardoor we aan de eis voldoen. Op elk moment van de dag zijn er op elke locatie van Vriendjes twee BHV-ers met (gecertificeerde) kinder EHBO aanwezig!

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, laat het ons dan gerust weten!

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen